Σπουδές

Κατευθύνσεις  &  Μαθήματα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 8 μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS. Ο κάθε φοιτητής ακολουθεί 1 από τις ακόλουθες 4 κατευθύνσεις:
✓    Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
✓    Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία.
✓    Κατεύθυνση Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης.
✓    Κατεύθυνση Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων προσφέρονται 46 μαθήματα που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS (κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS), τα οποία είναι:

✓   24 Μαθήματα κατεύθυνσης του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι 6 για κάθε μια από τις 4 κατευθύνσεις και διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (σημειώνονται με Υ στον Πίνακα) και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ΚΕΥ) μαθήματα κατεύθυνσης.

✓     22 Μαθήματα Επιλογής Κοινά του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι κοινά (ΜΕΚ) για όλες τις κατευθύνσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (7.5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (7.5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (7.5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Δ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (7.5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΙΝΑ (ΜΕΚ) ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ (7.5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΙΝΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ, 2-8  ECTS )

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(Υ) Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
(1) Μάθημα μη επιλέξιμο από Χημικούς Μηχανικούς
(2) Μάθημα μη  επιλέξιμο από Πολιτικούς Μηχανικούς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(Υ) Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης
(1) Μάθημα μη επιλέξιμο από Χημικούς Μηχανικούς
(2) Μάθημα μη  επιλέξιμο από Πολιτικούς Μηχανικούς

Στις κατευθύνσεις Α, Β και Γ ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης (Υ) και τουλάχιστον 3 από τα 5 ΚΕΥ της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ECTS επιλέγονται από το σύνολο των 46 κοινών μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. (Υ και ΚΕΥ) και των 15 κοινών μαθημάτων που προσφέρονται από άλλα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Μ.Π. και αναφέρονται στον Πίνακα ως μαθήματα επιλογής κοινά (ΜΕΑ, αντιστοιχούν σε 2-8 ECTS το καθένα) με τον περιορισμό των 15 ECTS κατά μέγιστο από την κατεύθυνση Δ.  

Στην κατεύθυνση Δ, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ECTS επιλέγονται όπως και στις κατευθύνσεις Α, Β και Γ με τον περιορισμό των 15 ECTS κατά μέγιστο από τις κατευθύνσεις Α, Β και Γ.  

Για την εξασφάλιση ελάχιστου ενιαίου υποβάθρου σε κάθε κατεύθυνση, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε ένα προαπαιτούμενο μάθημα του ακόλουθου Πίνακα. Με αστερίσκο σημειώνονται τα προαπαιτούμενα μαθήματα που είναι και μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Κατευθυνση

  • Α

  •           Β          

  • Γ

Προαπαιτουμενο Μαθημα

  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων*

  • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων*

  • Περιβαλλοντική Υδραυλική*

Το σύνολο των ECTS των μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί ο φοιτητής ανά διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 40. Εντός του ορίου αυτού η επιλογή του αριθμού των μαθημάτων στα οποία εγγράφεται είναι στη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή ανάλογα με τη συνολική επιθυμητή διάρκεια των σπουδών. Σε κάθε περίπτωση στο πρώτο έτος είναι υποχρεωτική η εγγραφή τουλάχιστον σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα της επιλεγείσας κατεύθυνσης, καθώς και στο προαπαιτούμενο μάθημα της κατεύθυνσης.