Σπουδές

Μεταπτυχιακή  Εργασία

Πιστωτικές μονάδες και προϋποθέσεις ανάληψης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι απαραίτητη η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας (Μ.Ε.), η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Η ανάληψη της Μ.Ε. μπορεί να γίνει αφού ο φοιτητής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες μαθημάτων και έχει εξεταστεί επιτυχώς στο προαπαιτούμενο μάθημα.

 

Η υποβολή της σχετικής Δήλωσης Ανάληψης Μεταπτυχιακής Εργασίας γίνεται από τον φοιτητή μετά από συνεννόηση με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

 

Φύση Μ.Ε. Η Μ.Ε. αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του Δ.Π.Μ.Σ. που αποσκοπεί στην σε βάθος ενασχόληση του φοιτητή με συγκεκριμένο θέμα και παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στην ολοκληρωμένη γραπτή και προφορική παρουσίασή του. Η φύση της εργασίας μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές: (1) πειραματική, δηλ. διενέργεια και επεξεργασία μετρήσεων εργαστηρίου ή/και πεδίου, (2) υπολογιστική, δηλ. κατάστρωση, βελτίωση ή/και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, (3) βιβλιογραφική/συνθετική, δηλ. συγκέντρωση, κριτική και σύνθεση υπάρχουσας πληροφορίας, ή (4) συνδυασμός των παραπάνω.

 

Έκταση και περιεχόμενα της Μ.Ε. Ενδεικτικά, η έκταση της Μ.Ε. είναι της τάξης των 80-150 σελίδων και η δομή της οργανώνεται κατά το δυνατό σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.      Πρόλογος.

2.      Πίνακας περιεχομένων (με αρίθμηση σελίδων).

3.      Περίληψη.

4.      Extended Abstract (εκτενής περίληψη στα αγγλικά).

5.      Εισαγωγή, με τοποθέτηση του αντικειμένου/προβλήματος, διατύπωση των στόχων της εργασίας και περιγραφή της δομής και επί μέρους περιεχομένων.

6.      Συνοπτική βιβλιογραφική παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων της υπάρχουσας σχετικής γνώσης διεθνώς.

7.      Μεθοδολογία που εφαρμόστηκε.

8.      Αποτελέσματα, με το σχετικό σχολιασμό των κυρίων ευρημάτων της εργασίας, καθώς και συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την προϋπάρχουσα γνώση και τις αντικειμενικές δυνατότητες και περιορισμούς των μεθόδων που εφαρμόστηκαν.

9.      Συμπεράσματα.

10.    Βιβλιογραφία – Αναφορές.

11.    Παραρτήματα, όπως π.χ. αναλυτικοί πίνακες μετρήσεων ή/και αποτελεσμάτων υπολογιστικών προσομοιώσεων.

Το εξώφυλλο και το (όμοιο) εσώφυλλο του τεύχους της Μ.Ε. θα διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Εξεταστικές Επιτροπές. Η Ε.Δ.Ε. καθορίζει τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών (Ε.Ε.), η κάθε μια των οποίων περιλαμβάνει το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και 2 διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ.  ή, κατ’ εξαίρεση για ιδιάζοντα αντικείμενα, καθηγητές άλλων σχολών του Ε.Μ.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι. Σε κάθε εξεταστική περίοδο ένα από τα μέλη των Ε.Ε. είναι κοινό σε όλες τις Μ.Ε.

Εξέταση και αξιολόγηση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.     Ο φοιτητής, αφού έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα, υποβάλλει τεύχος της Μ.Ε. σε αρχική μορφή σε όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) εντός των τεθέντων χρονικών ορίων για τις 3 εξεταστικές περιόδους (Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου), όπως αυτά καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

2.     Ο φοιτητής παρουσιάζει τη Μ.Ε. στην Ε.Ε. κατά τις προγραμματισμένες χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο  ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Οι συγκεκριμένες ώρες και ημέρες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, βλ. ανακοινώσεις.

3.    Η κάθε Ε.Ε. εξετάζει κάθε Μ.Ε., τη βαθμολογεί κάθε μέλος της το οποίο καταχωρεί τη βαθμολογία του σε ειδικό έντυπο, από το οποίο προκύπτει ο τελικός βαθμός ως μέσος όρος στην κλίμακα 1-10 που μπορεί να περιλαμβάνει μισή κλασματική μονάδα, με βάση επιτυχίας κατ’ ελάχιστο το 5,5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μεταπτυχιακών εργασιών που θεσπίζονται από την  Ε.Δ.Ε. είναι ενιαία για όλες τις Μ.Ε. και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

✓      Όγκος έργου και πρωτοβουλία (25%).

✓      Εμβάθυνση και συμβολή στο θέμα (40%).

✓      Γραπτή και προφορική παρουσίαση (35%).