Σπουδές

Μεταπτυχιακή  Εργασία

Πιστωτικές μονάδες και προϋποθέσεις ανάληψης. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι απαραίτητη η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής  Εργασίας (ΔΕ), η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Η ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) μπορεί να γίνει μετά το τέλος της 2ης εκπαιδευτικής περιόδου του πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα  μεταπτυχιακά μαθήματα του ΔΠΜΣ. Για μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι επανεγγράφονται και τον επόμενο χρόνο για παρακολούθηση μαθημάτων της 1ης ή της 2ης εκπαιδευτικής περιόδου, αποφασίζει η ΣΕ για τυχόν ανάληψη της μεταπτυχιακής ΔΕ τους από την έναρξη του 2ου ακαδημαϊκού έτους σπουδών.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει  σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους το σχετικό έντυπο Δήλωσης Ανάληψης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της ΔΕ, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ με βάση την αίτηση, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, η οποία περιλαμβάνει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και άλλα μέλη ΔΕΠ ή εκπαιδευτικού προσωπικού ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Με πρόταση του επιβλέποντα,  τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής ΔΕ του μπορούν να επικουρούν επιστημονικά διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές και άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΜΠ ή προσκεκλημένοι διδάσκοντες εκτός ΕΜΠ. Είναι δυνατόν, επίσης, να συμμετέχει επικουρικά τεχνικό προσωπικό (ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, κ.ά.) για την εργαστηριακή υποστήριξη των μεταπτυχιακών ΔΕ, όπου αυτό απαιτείται.

Φύση της ΔΕ. Η ΔΕ αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του ΔΠΜΣ που αποσκοπεί στην σε βάθος ενασχόληση του φοιτητή με συγκεκριμένο θέμα και παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στην ολοκληρωμένη γραπτή και προφορική παρουσίασή του. Η φύση της εργασίας μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές: (1) πειραματική, δηλ. διενέργεια και επεξεργασία μετρήσεων εργαστηρίου ή/και πεδίου, (2) υπολογιστική, δηλ. κατάστρωση, βελτίωση ή/και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, (3) βιβλιογραφική/συνθετική, δηλ. συγκέντρωση, κριτική και σύνθεση υπάρχουσας πληροφορίας, ή (4) συνδυασμός των παραπάνω.

Έκταση και περιεχόμενα της  ΔΕ. Ενδεικτικά, η έκταση της ΔΕ είναι της τάξης των 80-150 σελίδων και περιλαμβάνει οπωσδήποτε σύνοψη 1.200 έως 2.000 λέξεων, πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφικές αναφορές και περίληψη 300 έως 500 λέξεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η δομή της οργανώνεται κατά το δυνατό σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.      Πρόλογος.

2.      Πίνακας περιεχομένων (με αρίθμηση σελίδων).

3.      Περίληψη.

4.      Extended Abstract (εκτενής περίληψη στα αγγλικά).

5.      Εισαγωγή, με τοποθέτηση του αντικειμένου/προβλήματος, διατύπωση των στόχων της εργασίας και περιγραφή της δομής και επί μέρους περιεχομένων.

6.      Συνοπτική βιβλιογραφική παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων της υπάρχουσας σχετικής γνώσης διεθνώς.

7.      Μεθοδολογία που εφαρμόστηκε.

8.      Αποτελέσματα, με το σχετικό σχολιασμό των κυρίων ευρημάτων της εργασίας, καθώς και συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την προϋπάρχουσα γνώση και τις αντικειμενικές δυνατότητες και περιορισμούς των μεθόδων που εφαρμόστηκαν.

9.      Συμπεράσματα.

10.    Βιβλιογραφία – Αναφορές.

11.    Παραρτήματα, όπως π.χ. αναλυτικοί πίνακες μετρήσεων ή/και αποτελεσμάτων υπολογιστικών προσομοιώσεων.

Το εξώφυλλο και το (όμοιο) εσώφυλλο του τεύχους της ΔΕ θα διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Εξεταστικές Επιτροπές. Η ΕΔΕ καθορίζει τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών (ΕΕ), η κάθε μια των οποίων περιλαμβάνει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και 2 διδάσκοντες του ΔΠΜΣ  ή, κατ’ εξαίρεση για ιδιάζοντα αντικείμενα, καθηγητές άλλων σχολών του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ Σε κάθε εξεταστική περίοδο ένα από τα μέλη των ΕΕ είναι κοινό σε όλες τις ΔΕ.

Εξέταση και αξιολόγηση της ΔΕ. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.     Ο φοιτητής, αφού έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα, υποβάλλει τεύχος της ΔΕ σε αρχική μορφή σε όλα τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕ) εντός των τεθέντων χρονικών ορίων για τις 3 εξεταστικές περιόδους (Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου), όπως αυτά καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

2.     Ο φοιτητής παρουσιάζει τη ΔΕ στην ΕΕ κατά τις προγραμματισμένες χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο  ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Οι συγκεκριμένες ώρες και ημέρες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα (βλ. ανακοινώσεις).

3.    Η κάθε ΕΕ εξετάζει κάθε ΔΕ, τη βαθμολογεί κάθε μέλος της το οποίο καταχωρεί τη βαθμολογία του σε ειδικό έντυπο, από το οποίο προκύπτει ο τελικός βαθμός ως μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών εξεταστών στην κλίμακα 1-10 και στρογγυλεύεται στην μισή κλασματική μονάδα, με βάση επιτυχίας κατ’ ελάχιστο το 5,5 (πέντε και 50%). Η ΕΔΕ θεσπίζει ενιαία κριτήρια αξιολόγησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μεταπτυχιακών εργασιών  είναι ενιαία για όλες τις ΔΕ και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

✓      Όγκος έργου και πρωτοβουλία (25%).

✓      Εμβάθυνση και συμβολή στο θέμα (40%).

✓      Γραπτή και προφορική παρουσίαση (35%).

Μετά την έξέταση της εγκεκριμένης μεταπτυχιακής ΔΕ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει :

✓     1 αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.

✓     το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας του (full text σε μορφή pdf)  στο Ιδρυματικό  Αποθετήριο του ΕΜΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ) καθώς και στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ώστε να αναρτηθεί υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ.

Αν η μεταπτυχιακή ΔΕ δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός της 3ης εκπαιδευτικής περιόδου, μπορεί να συνεχιστεί κατά την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο.