Έρευνα

Εργαστήρια

Οι φοιτητές μπορεί να εκπονήσουν την Μ.Ε., καθώς και να πραγματοποιήσουν περαιτέρω έρευνα, σε ένα από τα ακόλουθα Εργαστήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. Σχολών.

ΣχολΗ του Ε.Μ.Π.

  • Πολιτικών Μηχανικών

  • Πολιτικών Μηχανικών

  • Πολιτικών Μηχανικών

  • Πολιτικών Μηχανικών

  • Αγρονόμων και Τοπογράφων  Μηχανικών

  • Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών