Κύριοι Σύνδεσμοι

Το Νομικό Πλαίσιο

Η λειτουργία του ΔΠΜΣ διέπεται από την Πρυτανική Απόφαση 14132/ ΦΕΚ Β 2556/19-8-2016, που συνοδεύεται από το Αναθεωρημένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Απρίλιος 2016) μεταξύ των συνεργαζόμενων Σχολών. Η έγκριση της νέας Δ κατεύθυνσης έγινε με την Πράξη Πρύτανη 158/2016.

Οι εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς (Υπουργική Απόφαση 208467/Ζ1/ ΦΕΚ Β 3612 / 31-12-2014, όπως τροποποιήθηκε με την Πρυτανική Απόφαση 3596/ ΦΕΚ Β 764/ 22-3-2016, και το σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 2014).

✓    Πρυτανική Απόφαση 14132/ ΦΕΚ Β 2556 /19-8-2016.

✓    Αναθεωρημένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Απρίλιος 2016).

✓    Πράξη Πρύτανη 158/2016.
✓    Υπουργική Απόφαση  208467/Ζ1/ ΦΕΚ Β 3612 / 31-12-2014.

✓    Πρυτανική Απόφαση 3596/ ΦΕΚ Β 764/ 22-3-2016.

✓    Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (2014).