Υποψήφιοι

Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων και Αποδοχής της Συμμετοχής τους

Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία για συμμετοχή στο πρόγραμμα, γίνεται μια αρχική επιλογή υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη δια ζώσης από τις 4 Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Α.), μια για κάθε κατεύθυνση, που συγκροτούνται από την Ε.Δ.Ε. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι Ε. Α. αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια επιλογής και εισηγούνται στην Ε.Δ.Ε. την κατάταξή τους.

Η Ε.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Ε. Α. αποφασίζει και δημοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί ως εισακτέοι υποβάλλουν απαραίτητα τη δήλωση αποδοχής. Όσοι δεν την υποβάλλουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και καλούνται για την υποβολή της δήλωσης αποδοχής οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά κατάταξης.