Υποψήφιοι

Υποβολή Στοιχείων για  Συμμετοχή  στο  Πρόγραμμα

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία:

1.    Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.

2.    Αντίγραφο πτυχίου για τους πτυχιούχους ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018.

3.    Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσες/όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

4.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή σε μορφή Microsoft Excel, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

5.    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε μορφή ΕuroPass.

6.    Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.

7.    Δυο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

8.    Οιποδήποτε άλλο υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας, όπως π.χ. βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας.

Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο email: postgrad@hydro.ntua.gr  αλλά και σε έντυπη μορφή σε φάκελο στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.