Διοίκηση

ΥποστHριξη  ΔιEΥθυνσης

Όνομα:

Tηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Ιδιότητα:

Γραφείο:

Σοφία Ζγκαμπή

+30 210 772 2325
+30 210 772 2847

Υποστήριξη  Διεύθυνσης

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Κτίριο Υδραυλικής (Ισόγειο, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού)
Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780