Νέα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

October 8, 2018
  1. Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία (ΔΕ) στην περίοδο Οκτωβρίου 2018 ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τευχών στις εξεταστικές επιτροπές είναι η 29η Οκτωβρίου 2018 ενώ το υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα εξώφυλλο της ΔΕ θα υποβληθεί στη Γραμματεία  έως τις 22 Οκτωβρίου 2018.
  2. Η εξέταση θα γίνει στην περίοδο 6/11/2018 έως 15/11/2018.
  3. Οι τριμελείς εξεταστικές επιτροπές και το πρόγραμμα εξετάσεων των ΔΕ θα ανακοινωθούν προσεχώς.