Νέα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 & ΕΝΤΥΠΑ

October 1, 2018
  1. Οι εγγραφές και η δήλωση μαθημάτων A’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα  1-12 Οκτωβρίου 2018. (βλ. ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-2019)
  2. Καλούνται οι νέοι φοιτητές να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα δηλώσεων 1.  ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ     και 2.   ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    και να τα  προσκομίσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( 2 φωτογραφίες, Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Πιστοποιητικό αποφοίτησης, για όσους αποφοίτους δεν την είχαν υποβάλει με την αίτησή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας συνοδευόμενη από βεβαίωση του επιβλέποντα για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας για τους τελειόφοιτους).
  3. Η προσκόμιση των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνει, είτε (α) αυτοπροσώπως στο γραφείο της γραμματείας (Ισόγειο κτ. Υδραυλικής, Πτέρυγα  Μεταπτυχιακού) κατά τις  ώρες κοινού 10:00-13:00, είτε (β) με αποστολή τους στην ηλεκτρονική  διεύθυνση postgrad@hydro.ntua.gr .
  4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εγγραφούν και οι δευτεροετείς φοιτητές ακόμα και αν δεν δηλώσουν μαθήματα, ώστε να διατηρήσουν τη φοιτητική ιδιότητα, συμπληρώνοντας το έντυπο εγγραφής ή κατά περίπτωση και τη δήλωση μαθημάτων ή τη δήλωση ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωμτικής εργασίας ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕ.