Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τσουκαλά Βασιλική

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722372
Μαθήματα: Βασικές Αρχές Υδρομηχανικής και Θαλάσσιας Υδραυλικής, Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό