Νέα

Στάμου Αναστάσιος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: stamou@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722809
Μαθήματα: Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων, Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους, Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων &
Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων