Νέα

Σκοπελίτη Ανδριανή

March 9, 2017

Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης
Mail: askop@survey.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107772639
Μαθήματα: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους