Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Παναγούλια Διονυσία

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: dpanag@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722858
Μαθήματα: Διάβρωση, Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών, Αστική Υδρολογία

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό