Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μέμος Κωνσταντίνος

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: memos@hydro.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722851
Μαθήματα: Θαλάσσια Υδροδυναμική, Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη, Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό