Νέα

Μακρόπουλος Χρήστος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Mail: cmakro@mail.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722829
Μαθήματα: Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων -Υδροπληροφορική, Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους, Αστική Υδρολογία