Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ξενίδης Άνθιμος

Ιδιότητα: Καθηγητής
Mail: axen@central.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722300
Μαθήματα: Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Πίσω στo Ακαδημαϊκό Προσωπικό