Νέα

Κουμαντάκης Ιωάννης

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: koumantakisioannis@gmail.com
Τηλέφωνο: 
Μαθήματα: Προχωρημένη Υδρογεωλογία, Αξιοποίηση, Διαχείριση & Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων