Νέα

Καλλιώρας Ανδρέας

March 9, 2017

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Mail: kallioras@metal.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722098
Μαθήματα: Προχωρημένη Υδρογεωλογία , Αξιοποίηση, Διαχείριση & Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων