Νέα

Χριστοδούλου Γεώργιος

March 9, 2017

Ιδιότητα: Διδάσκων – Πρώην Μέλος Δ.Ε.Π.
Mail: christod@hydro.civil.ntua.gr
Τηλέφωνο: 2107722813
Μαθήματα: Βασικές Αρχές Υδρομηχανικής και Θαλάσσιας Υδραυλικής, Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική